هتل بنا به پیشنهاد آژانس و موافقت مسافر در موقعیت مکانی مناسب رزرو می گردد.

تورها
بارسلون 6 شب و 7 روز
بارسلون 5 شب 6 روز
پاریس 4 شب و 5 روز
ونکوور 7 شب و 8 روز