هتل بنا به پیشنهاد آژانس و موافقت مسافر در موقعیت مکانی مناسب رزرو می گردد.

تورها
وین 5 شب و 6 روز
کلن ( 5 شب و 6 روز)
بارسلون (5 شب 6 روز)
وین (4 شب و 5 روز)
تورنتو (7 شب و 8 روز)
ونکوور (7 شب و 8 روز)