کولوسئوم بزرگ‌ترین ورزشگاه و تماشاخانه رُم باستان، محل خاک و خون و لبخند و افتخارات زیادی بوده. اینجا اعدام‌های بسیاری را به چشم دیده و حتی هنوز هم می‌توانید صدای غرش حیوانات گرسنه و درنده و فریاد بردگانی که برای زندگی خود مبارزه می‌کردند را در خرابه‌های کولوسئوم بشنوید.

با وجود درد و رنج و داستان‌های افتخار، نباید از معماری زیبای این بنا گذشت. برای بازدید بلیط خود را آنلاین بخرید. اگر موفق به خرید آنلاین نشدید یا نزدیک کولوسئوم بودید و خواستید سَری به آن بزنید می‌توانید بلیط را از باجه‌های نزدیک آن‌جا خریداری کنید. بعد از ساعت 15:30 بلیط فروشی تمام می‌شود. قیمت هر بلیط حدود 12 یورو است. اگر نیاز به تورلیدر داشتید باید اضافه‌تر پول دهید.

تورها